Disclaimer

De toegang tot en het gebruik van de dienst eBox zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze dienst.

Door gebruik te maken van deze dienst, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze dienst niet verder te gebruiken.

Gebruikers van de dienst zijn de burgers,  overheidsinstanties en hun vertegenwoordigers.

1. Doel en inhoud van de dienst

De dienst eBox wordt u aangeboden door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, directoraat-generaal Digitale Transformatie (“DG Digitale Transformatie”).

eBox is een dienst die overheidsinstanties toelaat om elektronische berichten veilig uit te wisselen met burgers.

De elektronische communicatie via eBox biedt een hoge graad van informatieveiligheid en onweerlegbaarheid.

U kan ervoor kiezen om de documenten in de eBox te laten visualiseren door een door de overheid erkende en door u gekozen dienstverlener. Een dienstverlener kan door DG Digitale Transformatie pas erkend worden als deze voldoende heeft aangetoond veilig en professioneel te zijn als ook de persoonsgegevens en communicatie te beschermen.

2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u DG Digitale Transformatie contacteren op het volgende adres: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, directoraat-generaal Digitale Transformatie, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel of op servicedesk.dto@bosa.fgov.be en op telefoonnummer 02/740.80.27.

3. Keuze voor de eBox

Indien u kiest voor het gebruik van de eBox, zal u zich dienen te registreren en zal u gevraagd worden uitdrukkelijk toe te stemmen in het elektronisch ontvangen van  informatie van overheidsinstanties. U bent zich ervan bewust dat dit inhoudt dat de elektronische uitwisseling van deze informatie dezelfde rechtsgevolgen tot stand zal brengen als de uitwisseling op analoge dragers. U kan uw akkoord om  informatie elektronisch te ontvangen ook weer intrekken.

U gaat ermee akkoord uw eBox regelmatig te consulteren.

Om gebruik te maken van de eBox zal u zich moeten aanmelden via CSAM, met de digitale sleutels die daar voorzien zijn.

Na uw akkoord kunnen DG Digitale Transformatie en de overheidsinstanties uw contactgegevens gebruiken  zoals door u ingegeven in het Rijksregister en/of uw contactgegevens zoals ingezameld binnen CSAM om u te contacteren in verband met de dienstverlening en om u te notifiëren als er nieuwe informatie voor u beschikbaar is.

Als er informatie voor u beschikbaar is in de eBox zal u een notificatie krijgen via het kanaal dat u heeft gekozen. De informatie blijft beschikbaar via de eBox gedurende een beperkte periode.

DG Digitale Transformatie, de overheidsinstanties en de eventueel gekozen erkende dienstverlener gebruiken uw rijksregisternummer om u correct te identificeren en te authentiseren bij het gebruik van de eBox.

4. Aansprakelijkheid

De informatie die beschikbaar is via deze dienst wordt bezorgd door de overheidsinstanties die aangesloten zijn op eBox. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die zij via eBox bezorgen.

De aangesloten overheidsinstanties leveren grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds de betrokken overheidsinstantie contacteren.

DG Digitale Transformatie spant zich in om de dienst met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. DG Digitale Transformatie kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan DG Digitale Transformatie niet garanderen dat de toegang tot de dienst niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Ingeval van technische problemen kan u steeds DG Digitale Transformatie contacteren.

DG Digitale Transformatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment, en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot eBox te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen.

Wanneer DG Digitale Transformatie vaststelt of redelijkerwijze mag vermoeden dat gebruikers de voorwaarden inzake de eBox niet naleven, dan kan DG Digitale Transformatie hen op elk moment de toegang tot eBox ontzeggen.

DG Digitale Transformatie kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze dienst of van de ter beschikking gestelde informatie.

7. Uitwisseling van bestanden

Deze dienst stelt gebruikers in staat om bestanden te ontvangen. Daarvoor dient u eerst geregistreerd te zijn.

De bestanden die door de overheidsinstanties worden aangeboden via eBox blijven aanwezig via eBox voor de duur aangegeven door de overheidsinstanties. Na deze periode kunt U de bestanden blijven consulteren bij de overheidsinstantie.

Het is niet toegestaan eBox te gebruiken op een manier die deze dienst zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen of de gebruikservaring van een andere gebruiker negatief zou kunnen beïnvloeden.

8. Wijzigingen

DG Digitale Transformatie behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. DG Digitale Transformatie zal u hierover informeren. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 28 mei 2018.

9. Bescherming van uw persoonsgegevens

DG Digitale Transformatie respecteert uw privacy. De gegevens die u op de dienst invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring [link op te nemen] raadplegen.

10. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze dienst gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.