Privacy

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, directoraat-generaal Digitale Transformatie, (“DG Digitale Transformatie”) draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze dienst.

Door de eBox te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop DG Digitale Transformatie persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

DG Digitale Transformatie verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt DG Digitale Transformatie onder meer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

2. Registratie

Vooraleer de eBox te kunnen gebruiken dient u zich te registreren met het oog op correcte identificatie en authenticatie. De eBox gebruiken is niet mogelijk zonder dat u correct bent geïdentificeerd en geauthentiseerd zodat enkel de juiste bestemmeling toegang krijgt tot de juiste documenten. Uw gegevens worden ook verwerkt om u dienstmededelingen te kunnen versturen zoals een bericht over het onderhoud van de dienst of u verwittigen over de aanwezigheid van informatie voor u.

Tijdens het registratieproces worden volgende gegevens geregistreerd: uw naam en voornaam, uw emailadres, uw taalkeuze, uw digitale sleutel en uw rijksregisternummer. Ook contactgegevens zoals door u ingegeven in het Rijksregister en/of uw contactgegevens zoals ingezameld binnen CSAM kunnen na uw toestemming gebruikt worden om u te contacteren voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Door u te registreren, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat DG Digitale Transformatie deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

3. Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw gegevens tijdens uw registratie voor de eBox is gerechtvaardigd op basis van uw expliciete toestemming die u zal gevraagd worden. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op uw correcte identificatie en authenticatie zodat u kan gebruik maken van de eBox. Ze worden ook gebruikt voor dienstmededelingen. Deze gegevens worden bewaard tot u zich uitschrijft. Nadien worden deze gegevens geanonimiseerd en gebruikt voor statistische doeleinden zonder dat deze nog ooit op enige manier met u kunnen worden verbonden.

DG Digitale Transformatie doet beroep op erkende dienstverleners die optreden als verwerker en in die hoedanigheid de AVG dienen te respecteren. DG Digitale Transformatie voorziet in het contract met de verwerker de nodige bepalingen ter bescherming van de persoonsgegevens. Deze dienstverlener gebruikt de gegevens eveneens voor correcte identificatie en authenticatie zodat u gebruik kan maken van de eBox en voor dienstmededelingen.

Door uw expliciet en voorafgaand akkoord te geven, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat DG Digitale Transformatie deze gegevens mag verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

Zoals voorzien door de AVG, kan u meer informatie verkrijgen over de verwerkingsmodaliteiten door DG Digitale Transformatie te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

4. Cookies

Voor eBox worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen.

De cookies worden op deze dienst gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om u te kunnen identificeren tijdens uw bezoek aan deze dienst en om niet gepersonaliseerde statistieken omtrent het bezoek van de dienst te verzamelen.

U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat bepaalde onderdelen van deze dienst onbruikbaar worden.

Het sessiecookie is enkel geldig tijdens uw bezoek.

Het cookie voor uw voorkeurstaal blijft geldig zolang u niet uitgeschreven bent of zolang u deze niet verwijderd hebt via de instellingen om cookies te beheren.

5. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert DG Digitale Transformatie bij uw bezoek aan deze dienst uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe dienst die u heeft doorverwezen naar deze dienst en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze dienst. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens die over u tijdens de registratieprocedure werden verzameld.

6. Recht van inzage, aanpassing en verbetering – wissen van gegevens en beperken van verwerkingen

Zoals voorzien door de AVG, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen of informatie verkrijgen over de verwerkingsmodaliteiten, en mag u uw persoonsgegevens kosteloos corrigeren door DG Digitale Transformatie te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens of door dit zelf te doen via de eBox. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te (laten) wissen, of om bepaalde verwerkingen te laten stopzetten. In sommige gevallen zal u dan geen gebruik meer kunnen maken van de eBox.

7. Wijzigingen

DG Digitale Transformatie behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Uw akkoord zal dan opnieuw gevraagd worden. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 28 mei 2018.

8. Contactgegevens

DG Digitale Transformatie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de vereisten van de AVG. U kan deze functionaris contacteren op privacy@bosa.fgov.be voor al uw vragen inzake privacybescherming. Incidenten en klachten mag u sturen naar privacyincident@bosa.fgov.be.

U kan DG Digitale Transformatie contacteren op het volgende adres: FOD BOSA, DG Digitale Transformatie, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, op servicedesk.dto@bosa.fgov.be en op telefoonnummer 02/740.80.27.